فایل های صوتی :

   14001014-فایده ی برگزاری مجالس اهل بیت۲-جلسه اول-64kbps.mp3

   14001015-فایده ی برگزاری مجالس اهل بیت۲-جلسه دوم-64kbps.mp3