فایل های صوتی :

   14000924-غضب جایگاه رسول خدا و مهم ترین نقطه ی عبودیت-جلسه اول-64kbps.mp3

   14000925-غضب جایگاه رسول خدا و مهم ترین نقطه ی عبودیت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14000926-غضب جایگاه رسول خدا و مهم ترین نقطه ی عبودیت-جلسه سوم-64kbps.mp3