فایل های صوتی :

   14000908-جوان امروزی و دین داری-جلسه اول-64kbps.mp3

    14000922-جوان امروزی و دین داری-جلسه دوم-64kbps.mp3