فایل های صوتی:

      14000506-خلقت با معیار-قسمت اول.mp3 

    14000506-خلقت با معیار-قسمت دوم.mp3   

     14000507-خلقت با معیار-قسمت سوم.mp3

     14000507-خلقت با معیار-قسمت چهارم.mp3