فایل های صوتی :

   14010507-معناشناسی مظلومیت-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010508-معناشناسی مظلومیت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010509-معناشناسی مظلومیت-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14010510-معناشناسی مظلومیت-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14010511-معناشناسی مظلومیت-جلسه پنجم-64kbps.mp3

   14010512-معناشناسی مظلومیت-جلسه ششم-64kbps.mp3