فایل های صوتی :

   981016-معنای دین و دیندرای از منظر قرآن کریم-جلسه اول.mp3

    981017-معنای دین و دیندرای از منظر قرآن کریم-جلسه دوم.mp3

    981018-معنای دین و دیندرای از منظر قرآن کریم-جلسه سوم.mp3