فایل های صوتی :

   14000927-معنای عبادت در قران۲-جلسه اول-64kbps.mp3

   14000928-معنای عبادت در قران۲-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14000929-معنای عبادت در قران۲-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14000930-معنای عبادت در قران۲-جلسه چهارم-64kbps.mp3