فایل های صوتی : 

   14010914-معیت و شفاعت-جلسه اول-64kbps .mp3

   14010915-معیت و شفاعت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010916-معیت و شفاعت-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14010917-معیت و شفاعت-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14010918-معیت و شفاعت-جلسه پنجم-64kbps.mp3