فایل های صوتی :

   14001001-محبت؛ هدف یا وسیله-جلسه اول-64kbps.mp3

   14001002-محبت؛ هدف یا وسیله-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14001003-محبت؛ هدف یا وسیله-جلسه سوم-64kbps.mp3