فایل های صوتی :  

   14020906-نقش ما در بی‌صبرشدن فرزندان-جلسه اول.mp3

   14020907-نقش ما در بی‌صبر‌شدن فرزندان-جلسه دوم.mp3