فایل های صوتی :

  991015-نظام ارزشی ابدی-جلسه اول.mp3

   991016-نظام ارزشی ابدی-جلسه دوم.mp3