فایل های صوتی :

   990707_نماز2-جلسه اول.mp3

   990708_نماز2-جلسه دوم.mp3

   990709_نماز2-جلسه سوم.mp3

   990710_نماز2-جلسه چهارم.mp3

   990711_نماز2-جلسه پنجم.mp3

   990712_نماز2-جلسه ششم.mp3

   990713_نماز2-جلسه هفتم.mp3

   990714_نماز2-جلسه هشتم.mp3

   990715_نماز2-جلسه نهم.mp3

   990716_نماز2-جلسه دهم.mp3