فایل‌ های صوتی :  

   14010923-رضای الهی گوهری دست‌یافتنی-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010924-رضای الهی گوهری دست‌یافتنی-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010925-رضای الهی گوهری دست‌یافتنی-جلسه سوم-64kbps.mp3