مباحثی پیرامون مصیبت و عدل الهی با نگاهی به اربعین حسینی


از سری سلسله مباحث اعتقادات

ارتقا کیفیت فایل ها نسبت به سری تولید شده ی قبل

فایل ها تصویری بوده و شامل 3 جلسه می باشد.

این محصول قبلا باعنوان "مصیبت در اربعین" منتشر شده است.


  لینک خرید