فایل های صوتی :

   980609-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه اول.mp3

    980610-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه دوم.mp3

    980611-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه سوم.mp3

    980612-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه چهارم.mp3

    980613-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه پنجم.mp3

    980614-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه ششم.mp3

    980615-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه هفتم.mp3

    980616-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه هشتم.mp3

    980617-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه نهم.mp3

    980618-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه دهم.mp3

    980619-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه یازدهم.mp3

    980620-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه دوازدهم.mp3

    980621-سالار شهیدان، اکسیر نجات انسان-جلسه سیزدهم.mp3