فایل های صوتی :  

   1402.04.28-64Kpbs-سنجش نسبت با امام-جلسه اول.mp3

    14020428-سنجش نسبت با امام-جلسه دوم.mp3

   14020429-سنجش نسبت با امام-جلسه سوم.mp3

   14020430-سنجش نسبت با امام-جلسه چهارم.mp3

   14020501-سنجش نسبت با امام-جلسه پنجم.mp3

   14020501-سنجش نسبت با امام-جلسه ششم-.mp3

   14020205-سنجش نسبت با امام-جلسه هفتم.mp3

   14020503-سنجش نسبت با امام-جلسه هشتم.mp3

   14020504-سنجش نسبت با امام-جلسه نهم.mp3

   14020505-سنجش نسبت با امام-جلسه دهم.mp3