فایل های صوتی :

 990530_شهادت شهید شاهد جلسه اول.mp3

    990531_شهادت شهید شاهد جلسه دوم.mp3

    990601_شهادت شهید شاهد جلسه سوم.mp3

    990602_شهادت شهید شاهد جلسه چهارم.mp3

    990603_شهادت شهید شاهد جلسه پنجم.mp3

    990604_شهادت شهید شاهد جلسه ششم.mp3

    990605_شهادت شهید شاهد جلسه هفتم.mp3

    990606_شهادت شهید شاهد جلسه هشتم.mp3

    990607_شهادت شهید شاهد جلسه نهم.mp3

    990608_شهادت شهید شاهد جلسه دهم.mp3