فایل های صوتی :

   14001015-شناخت نفاق برای رسیدن به سعادت-جلسه اول-64kbps.mp3

   14001016-شناخت نفاق برای رسیدن به سعادت-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14001017-شناخت نفاق برای رسیدن به سعادت-جلسه سوم-64kbps.mp3