فایل های صوتی:

  14000711_ثبات ایمان،مروری بر آیات ۱۳۹ تا ۱۵۵ سوره ی آل عمران-قسمت اول.mp3

  14000712_ثبات ایمان،مروری بر آیات ۱۳۹ تا ۱۵۵ سوره ی آل عمران-قسمت دوم.mp3

   14000713_ثبات ایمان،مروری بر آیات ۱۳۹ تا ۱۵۵ سوره ی آل عمران-قسمت سوم.mp3

   14000714_ثبات ایمان،مروری بر آیات ۱۳۹ تا ۱۵۵ سوره ی آل عمران-قسمت چهارم.mp3

   14000715_ثبات ایمان،مروری بر آیات ۱۳۹ تا ۱۵۵ سوره ی آل عمران-قسمت پنجم.mp3