فایل های صوتی :

   14010918-تفسیر سوره مبارکه الرحمن۳-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010919-تفسیر سوره مبارکه الرحمن۳-جلسه دوم-64kbps .mp3

   14010920-تفسیر سوره مبارکه الرحمن۳-جلسه سوم-64kbps .mp3