فایل های صوتی :

   14010131-تقدیرات خدا و برنامه ریزی من-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010202-تقدیرات خدا و برنامه ریزی من-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010204-تقدیرات خدا و برنامه ریزی من-جلسه سوم-64kbps.mp3