فایل های صوتی : 

   14020911-تلاوت قرآن و تاریخ-جلسه اول.mp3

   14020912-تلاوت قرآن و تاریخ-جلسه دوم.mp3

   14020913-تلاوت قرآن و تاریخ-جلسه سوم.mp3