فایل های صوتی :

   14010519_ویژگی های ناباوران به روز جزا از منظر قران_جلسه اول_64kbps.mp

   14010520_ویژگی های ناباوران به روز جزا از منظر قران_جلسه دوم_64kbps.mp

   14010521_ویژگی های ناباوران به روز جزا از منظر قران_جلسه سوم_64kbps.mp3

   14010522_ویژگی های ناباوران به روز جزا از منظر قران_جلسه چهارم_64kbps.mp3

   14010523_ویژگی های ناباوران به روز جزا از منظر قران_جلسه پنجم_64kbps.mp3