فایل های صوتی :

   980618-اهمیت ذکر مصائب سیدالشهدا-جلسه اول.mp3

    980619-اهمیت ذکر مصائب سیدالشهدا-جلسه دوم.mp3