فایل های صوتی :

   990530_اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه اول.mp3

   990531_اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه دوم.mp3

   990601-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه سوم.mp3

   990602-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه چهارم.mp3

   990603-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه پنجم.mp3

   990604-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه ششم.mp3

   990605-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه هفتم.mp3

   990606-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه هشتم.mp3

   990607-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه نهم.mp3

   990608-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه دهم.mp3

   990609-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه یازدهم.mp3

   990610-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه دوازدهم.mp3

   990611-اجر رسالت، لطف مضاعف جلسه سیزدهم.mp3