فایل های صوتی :  

  020509-آیا دنیا عادلانه است-جلسه اول.mp3

   020510-آیا دنیا عادلانه است-جلسه دوم.mp3

   020511-آیا دنیا عادلانه است-جلسه سوم.mp3

   020512-آیا دنیا عادلانه است-جلسه چهارم.mp3

   020513-آیا دنیا عادلانه است-جلسه پنجم.mp3