فایل های صوتی :  

   14020514-عذاب مخالفان هدایت فراگیر الهی-جلسه اول.mp3

  14020515-عذاب مخالفان هدایت فراگیر الهی-جلسه دوم.mp3