فایل های صوتی :

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه اول.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه دوم.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه سوم.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه چهارم.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه پنجم.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه ششم.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه هفتم.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه هشتم.mp3

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه نهم.mp3 

   دینداری و تربیت در زمان غیبت - جلسه دهم.mp3


جلسه اول

در بیان مطالب دینی گاهی اوقات پیش می آید که اطلاعاتی به مخاطبین آموزش داده می شود که هنوز  آنها برخوردی با آن موضوع یا موضوعات نداشته اند و  تصوری نسبت به آن ندارند. اصطلاحاً به این موارد «اطلاعات پیش داده» گفته  می شود و در ابتدا فرد نسبت به آن احساس ابهام و بی فایده بودن می کند ولی این موارد مطرح شده فایده و کاربرد خود را در آینده نشان خواهند داد و فرد آن موقع به آنها پی می برد.

یکی از نکات مهم تربیتی این است که در رفتار آدمی می بایست اعتقاد وجود داشته باشد. منظور از رفتار، رفتار آنی فرد نیست بلکه رفتار کلی او در  زندگی است. این توضیح بدان معناست که ممکن است در مقطعی از زندگی فرد  مرتکب رفتاری شود که با اعتقاد او در تناقض است ولی بیان گر این مطلب نیست که او اصلاً چنین اعتقادی ندارد. به عنوان مثال کسی که اعتقاد قلبی نسبت به خدا و حضور دائم او دارد ممکن است در مواقعی از روی هوای نفس و یا فریب شیطان مرتکب گناه شود ولی اعتقاد او به خدا باعث می شود که در محضر خدا  استغفار و توبه کند.

یکی از اعتقادات مهمی که می بایست در وجود آدمی شکل بگیرد اعتقاد نسبت  به «نیاز به وجود امام» است. برای رسیدن به میزان کیفیت وجود این اعتقاد در وجود خود کافی است این سؤال را از خود بپرسید که اگر بر فرض فردا روزی  شود و اعلام گردد دیگر امامی برای بشریت وجود ندارد، آنگاه شما چه احساسی خواهید داشت ؟ یافتن پاسخ صحیح این سؤال در خود باعث ایجاد اعتقادی عمیق نسبت به نیاز به وجود امام در فرد می شود.

جلسه دوم


جلسه سوم


جلسه چهارم


جلسه پنجم


جلسه ششم


جلسه هفتم


جلسه هشتم


جلسه نهم


جلسه دهم