فایل های صوتی:

   ابراز توکل و قوت قلب-قسمت اول.mp3

   ابراز توکل و قوت قلب-قسمت دوم.mp3

   ابراز توکل و قوت قلب-قسمت سوم.mp3