فایل های صوتی :  

   14020505-ابتلای مهم الهی؛ عطش-جلسه اول.mp3

   14020506-ابتلای مهم الهی؛ عطش-جلسه دوم.mp3