فایل های صوتی :

   990705_اصالت یقین-جلسه اول.mp3

    990706_اصالت یقین-جلسه دوم.mp3