فایل های صوتی:

   990608_فراموش شده ی اخلاق جلسه اول.mp3

     990609_فراموش شده ی اخلاق جلسه دوم.mp3