فایل های صوتی :

   990611_گوهر گم شده-جلسه اول.mp3

   990612_گوهر گم شده-جلسه دوم.mp3

   990613_گوهر گم شده-جلسه سوم.mp3

   990614_گوهر گم شده-جلسه چهارم.mp3