فایل های صوتی :

   991025-حجیت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه اول.mp3

    991026-حجیت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه دوم.mp3

    991027-حجیت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه سوم.mp3

    991028-حجیت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه چهارم.mp3

    991029-حجیت حضرت صدیقه سلام الله علیها-جلسه پنجم.mp3