فایل های صوتی :

   990801-جریان دشمنی با نور الهی-جلسه اول.mp3

   990802-جریان دشمنی با نور الهی-جلسه دوم.mp3

   990803-جریان دشمنی با نور الهی-جلسه سوم.mp3