فایل های صوتی :

    14010513-معناشناسی استضعاف-جلسه اول-64kbps.mp3

   14010514-معناشناسی استضعاف-جلسه دوم-64kbps.mp3

   14010515-معناشناسی استضعاف-جلسه سوم-64kbps.mp3

   14010516-معناشناسی استضعاف-جلسه چهارم-64kbps.mp3

   14010517-معناشناسی استضعاف-جلسه پنجم-64kbps.mp3