فایل های صوتی :

   990713_معنای عبادت در قرآن-جلسه اول.mp3

   990714_معنای عبادت در قرآن-جلسه دوم.mp3

   990715_معنای عبادت در قرآن-جلسه سوم.mp3

   990716_معنای عبادت در قرآن-جلسه چهارم.mp3

   990717_معنای عبادت در قرآن-جلسه پنجم.mp3