فایل های صوتی :

   980621-معنای رزق و بهره‌مندی از آن-جلسه اول.mp3

    980622-معنای رزق و بهره‌مندی از آن-جلسه دوم.mp3

    980623-معنای رزق و بهره‌مندی از آن-جلسه سوم.mp3

    980624-معنای رزق و بهره‌مندی از آن-جلسه چهارم.mp3

    980625-معنای رزق و بهره‌مندی از آن-جلسه پنجم.mp3