فایل صوتی :

   990725-معرفت امام،علم به شهادت ایشان.mp3