فایل های صوتی :  

   1402.04.28-64Kpbs-معیت ، نظامی برای سعادت-جلسه اول.mp3

   14020428-معیت، نظامی برای سعادت-جلسه دوم.mp3

   معیت، نظامی برای سعادت-جلسه سوم.mp3

   14020431-معیت، نظامی برای سعادت-جلسه چهارم.mp3

   14020501-معیت، نظامی برای سعادت-جلسه پنجم-64kbps.mp3

  14020502-معیت نظامی برای سعادت؛-جلسه ششم-.mp3

  14020503-معیت؛ نظامی برای سعادت-جلسه هفتم.mp3

  14020504-معیت؛ نظامی برای سعادت-جلسه هشتم.mp3