فایل های صوتی :

  990716_ملاک ارزش عمل-جلسه اول.mp3

   990717_ملاک ارزش عمل-جلسه دوم.mp3

   990718_ملاک ارزش عمل-جلسه سوم.mp3