فایل های صوتی :

   990530_میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه اول.mp3

    990531__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه دوم.mp3

   990601_ میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه سوم.mp3

   990602__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه چهارم.mp3

   990603__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه پنجم.mp3

   990604__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه ششم.mp3

   990605__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه هفتم.mp3

   990606__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه هشتم.mp3

   990607__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه نهم.mp3

   990608__میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه دهم.mp3

   990609_میانبر الهی در اخلاق مداری جلسه یازدهم.mp3