فایل های صوتی :  

   14020505-معامله‌ای بی دریغ با خدا-جلسه اول.mp3

   14020506-معامله‌ای بی دریغ با خدا-جلسه دوم.mp3