فایل های صوتی :

   980620-محبت؛محور دین و دینداری-جلسه اول.mp3

   980621-محبت؛محور دین و دینداری-جلسه دوم.mp3

   980622-محبت؛محور دین و دینداری-جلسه سوم.mp3