فایل های صوتی :

   14000617-منکر معروف شده-جلسه اول.mp3

    14000618-منکر معروف شده-جلسه دوم.mp3

    14000619-منکر معروف شده-جلسه سوم.mp3