فایل های صوتی :

  990622_نماز1-جلسه اول.mp3

   990623_نماز1-جلسه دوم.mp3

   990426_نماز1-جلسه سوم.mp3

   990625_نماز1-جلسه چهارم.mp3

   990626_نماز1-جلسه پنجم.mp3

   990627_نماز1-جلسه ششم.mp3

   990628_نماز1-جلسه هفتم.mp3

   990629_نماز1-جلسه هشتم.mp3

   990630_نماز1-جلسه نهم.mp3

   990631_نماز1-جلسه دهم.mp3