فایل های صوتی :

   990723-راه های کسب اعتبار نزد خدای متعال-جلسه اول.mp3

   990724-راه های کسب اعتبار نزد خدای متعال-جلسه دوم.mp3

   990725-راه های کسب اعتبار نزد خدای متعال-جلسه سوم.mp3