فایل های صوتی :

   990610_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه اول.mp3

   990611_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه دوم.mp3

   990612_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه سوم.mp3

   990613_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه چهارم.mp3

   990614_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه پنجم.mp3

   990615_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه ششم.mp3

   990616_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه هفتم.mp3

   990617_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه هشتم.mp3

   990618_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه نهم.mp3

   990619_شفاعت، شاهراه رحمت الهی جلسه دهم.mp3