فایل های صوتی:

   14000701-شرک،پیشینه مادی گرایی-قسمت اول.mp3

  14000702-شرک،پیشینه مادی گرایی-قسمت دوم.mp3

   14000703-شرک،پیشینه مادی گرایی-قسمت سوم.mp3

   14000704-شرک،پیشینه مادی گرایی-قسمت چهارم.mp3

   14000705-شرک،پیشینه مادی گرایی-قسمت پنجم.mp3