فایل های صوتی :

   950804-پاسخ به شبهات پیرامون شیعه ستیزی-جلسه اول.mp3

    950805-پاسخ به شبهات پیرامون شیعه ستیزی-جلسه دوم.mp3

    950806-پاسخ به شبهات پیرامون شیعه ستیزی-جلسه سوم.mp3